Goalball player ready to throw

//Goalball player ready to throw